Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on käynnissä!
2.hintaporras sulkeutuu 28.02.2017

Seuraavaan Rastiviikkoon 92 päivää

50. Kainuun Rastiviikko

50th Kainuu Orienteering Week

25.-30.7.2017 Kuhmo, Finland

Varausehdot, KRV majoitusvälitys, Kainuun Rastiviikko 2015, Suomussalmen Rasti ry

Kainuun Rastiviikon 2015 majoitusvälitys (jäljempänä Kainuun Rastiviikko 2015) noudattaa välitettävien majoituskohteiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja.

HUOM! Seuraavat ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Kainuun Rastiviikolle 2015 näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppumaksun yhdellä kertaa.

VARAUS JA MAKSUEHDOT: Kainuun Rastiviikko 2015

Asiakkaan tekemän varauksen jälkeen hänelle lähetetään lasku ja majoituskohteen omistajan tai huoltajan yhteystiedot (avainten luovutuksen sopimista varten). Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä annettua viitenumeroa!

HUOM! Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Tällöin kohde vapautuu takaisin Kainuun Rastiviikon välitettäväksi.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (10% kohteen vuokrahinnasta, kuitenkin korkeintaan 150 €) eräpäivään mennessä (14 vrk laskun päiväyksestä) tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppumaksun yhdellä kertaa.

Mikäli varaus tehdään viimeistään 31.3.2015, voi summan maksaa kahdessa (ennakkomaksu + loppumaksu) erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi kahden viikon kuluttua laskun päiväyksestä. Loppumaksu erääntyy maksettavaksi kaksi kuukautta ennen tapahtumaa viimeistään 4.5.2015.

Ajalla 1.4.-26.4.2015 tehtyjen varausten koko lasku maksetaan kerralla viimeistään 4.5.2015.

Ajalla 27.4. – 31.5.2015 tehtyjen varausten koko lasku maksetaan kerralla viikon kuluessa laskun päiväyksestä.

Ajalla 1.6. - 30.6.2015 tehtyjen varausten koko lasku maksetaan kerralla välittömästi laskun saavuttua.

HUOM! Varauksesta, joka tehdään 1.6.2015 jälkeen, ei lähetetä maksumuistutusta. Jos varauksen maksaminen laiminlyödään, Kainuun Rastiviikko 2015 peruu varauksen siitä erikseen ilmoittamatta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus tai varauksen muuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti tai kirje) Kainuun Rastiviikon 2015 majoitusvälitystoimistoon (majoitus@rastiviikko.fi, Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Kainuun Rastiviikolle 2015.

Varauksen peruuttamisesta ennen 4.5.2015 pidätetään ennakkomaksu tai sitä vastaava summa (10%). Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 4.5.2012, veloitetaan koko varauksen hinta. Ennakkomaksua ei pidätetä, jos asiakas saa markkinoitua peruuttamansa varauksen toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Kainuun Rastiviikolle 2015 maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua tai vastaavaa summaa (10%), jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Kainuun Rastiviikolle 2015 ja asia on osoitettava Kainuun Rastiviikolle 2015 luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai vuokra-aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (majoituskohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Kainuun Rastiviikolla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 10 €. Muutos on tehtävä viimeistään 4.5.2015. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

KAINUUN RASTIVIIKON 2015 OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Kainuun Rastiviikko 2015 voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Kainuun Rastiviikolle 2015 maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta.

OLESKELU MAJOITUSKOHTEESSA

Majoituskohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle tai huoltajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Omistajalla tai huoltajalla on oikeus periä avaimista 50 € (käteisellä) suuruinen pantti, mihin asiakkaan on  avaimen luovutustilanteessa varauduttava. Jos asiakas ei palauta majoituskohteen avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennettynä mahdollisella panttimaksulla.

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei kohteen omistaja tai huoltaja sovi asiakkaan kanssa toisin.

Majoituskohteen vuokraan sisältyy asuntotietolomakkeessa mainitut palvelut. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan ja asiakkaan on tuotava ne itse.

Majoituskohteen siivouksesta (vuokra-aikana ja loppusiivouksesta) huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei loppusiivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja kohteen omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä, on omistajalla, huoltajalla tai Kainuun Rastiviikolla 2015 oikeus periä vähintään 50 € suuruinen siivousmaksu.

Majoituskohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu asuntotietolomakkeessa vuodepaikkamääränä tai mitä kohdetta varattaessa on sovittu. Teltan tai asuntovaunun käyttö majoituskohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä, ja lemmikkieläimiä saa vain tuoda kohteisiin, joissa se on sallittu. Tupakointi on kielletty kaikissa majoituskohteen sisätiloissa.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

Kainuun Rastiviikko 2015 ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut Kainuun Rastiviikosta 2015 ja jonka seurauksia Kainuun Rastiviikko 2015 ei kohtuudella voinut estää. Kainuun Rastiviikko 2015 ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

VALITUKSET

Kaikki majoituskohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua vuokra-aikana aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa yhteys Kainuun Rastiviikon 2015 majoitusvälityksen toimistoon. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Kainuun Rastiviikolle 2015. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Kainuun Rastiviikko 2015 varaa oikeuden oikaista kohteen hintatiedoissa mahdollisesti olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle ennen laskun lähettämistä.

KAINUUN RASTIVIIKON UUTISKIRJE

Kainuun Rastiviikko voi lähettää asiakkailleen uutiskirjeitä, jotka koskevat Kainuun Rastiviikkoa. Asiakas voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen lähettämisen uutiskirjeessä mainitulla tavalla tai ottamalla yhteyden rastiviikon kilpailutoimistoon.

MAIN PARTNERS

PARTNERS

SUPPORTERS

  •