50. Kainuun Rastiviikko

50th Kainuu Orienteering Week

25.-30.7.2017 Kuhmo, Finland

Kainuun Rastiviikon majoitustoimiston majoituskohteiden varausehdot. Lue ja tutustu ehtoihin ennen majoituksen varaamista!

Varausehdot, KRV majoitusvälitys, Kainuun Rastiviikko 2016, Puolangan Ryhti ry

Kainuun Rastiviikon 2016 majoitusvälitys (jäljempänä Kainuun Rastiviikko 2016) noudattaa välitettävien majoituskohteiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja.

HUOM! Seuraavat ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Kainuun Rastiviikolle 2016 näissä sopimusehdoissa mainitun majoitusmaksun yhdellä kertaa.

VARAUS JA MAKSUEHDOT: Kainuun Rastiviikko 2016

Asiakkaan tekemän varauksen jälkeen hänelle lähetetään majoitusmaksun lasku ja majoituskohteen omistajan tai huoltajan yhteystiedot (avainten luovutuksen sopimista varten). Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä annettua viitenumeroa!

HUOM! Mikäli maksu- ja/tai maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Tällöin kohde vapautuu takaisin Kainuun Rastiviikon välitettäväksi.

Majoituksen varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut majoitusmaksun eräpäivään mennessä (14 vrk laskun päiväyksestä).

Ajalla 1.6. - 3.7.2016 tehtyjen varausten koko lasku maksetaan kerralla välittömästi laskun saavuttua.

HUOM! Varauksesta, joka tehdään 1.6.2016 jälkeen, ei lähetetä maksumuistutusta. Jos varauksen maksaminen laiminlyödään, Kainuun Rastiviikko 2016 peruu varauksen siitä erikseen ilmoittamatta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus tai varauksen muuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti tai kirje) Kainuun Rastiviikon 2016 majoitusvälitystoimistoon (majoitus@rastiviikko.fi, Ouluntie 1, 89200 Puolanka). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Kainuun Rastiviikolle 2016.

Varauksen peruuttamisesta ennen 30.4.2016 pidätetään majoitusmaksusta laskettuna yhteensä 10%:n summa. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30.4.2016, veloitetaan koko varauksen hinta. Majoitusmaksusta laskettua 10%:n summaa ei pidätetä, jos asiakas saa markkinoitua peruuttamansa varauksen toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Kainuun Rastiviikolle 2016 maksamastaan majoitusmaksusta 90% takaisin (Kainuun Rastiviikko pidättää oikeuden saada 10% majoitusmaksusta), jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Kainuun Rastiviikolle 2016 ja asia on osoitettava Kainuun Rastiviikolle 2016 luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai vuokra-aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (majoituskohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Kainuun Rastiviikolla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 10 €. Muutos on tehtävä viimeistään 30.4.2016. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

KAINUUN RASTIVIIKON 2016 OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Kainuun Rastiviikko 2016 voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Kainuun Rastiviikolle 2016 maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta.

OLESKELU MAJOITUSKOHTEESSA

Majoituskohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle tai huoltajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Omistajalla tai huoltajalla on oikeus periä avaimista 50 € (käteisellä) suuruinen pantti, mihin asiakkaan on avaimen luovutustilanteessa varauduttava. Jos asiakas ei palauta majoituskohteen avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennettynä mahdollisella panttimaksulla.

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei kohteen omistaja tai huoltaja sovi asiakkaan kanssa toisin.

Majoituskohteen vuokraan sisältyy asuntotietolomakkeessa mainitut palvelut. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan ja asiakkaan on tuotava ne itse.

Majoituskohteen siivouksesta (vuokra-aikana ja loppusiivouksesta) huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei loppusiivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja kohteen omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä, on omistajalla, huoltajalla tai Kainuun Rastiviikolla 2016 oikeus periä vähintään 50 € suuruinen siivousmaksu.

Majoituskohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu asuntotietolomakkeessa vuodepaikkamääränä tai mitä kohdetta varattaessa on sovittu. Teltan tai asuntovaunun käyttö majoituskohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä, ja lemmikkieläimiä saa vain tuoda kohteisiin, joissa se on sallittu. Tupakointi on kielletty kaikissa majoituskohteen sisätiloissa.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

Kainuun Rastiviikko 2016 ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut Kainuun Rastiviikosta 2016 ja jonka seurauksia Kainuun Rastiviikko 2016 ei kohtuudella voinut estää. Kainuun Rastiviikko 2016 ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

VALITUKSET

Kaikki majoituskohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua vuokra-aikana aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa yhteys Kainuun Rastiviikon 2016 majoitusvälityksen toimistoon. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Kainuun Rastiviikolle 2016. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Kainuun Rastiviikko 2016 varaa oikeuden oikaista kohteen hintatiedoissa mahdollisesti olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle ennen laskun lähettämistä.

KAINUUN RASTIVIIKON UUTISKIRJE

Kainuun Rastiviikko voi lähettää asiakkailleen uutiskirjeitä, jotka koskevat Kainuun Rastiviikkoa. Asiakas voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen lähettämisen uutiskirjeessä mainitulla tavalla tai ottamalla yhteyden rastiviikon kilpailutoimistoon.

MAIN PARTNERS

PARTNERS

SUPPORTERS

  •